You are here

Analizy przykładów

Szwecja: Ochrona środowiska pracy kobiet a zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego

19/03/2020 Rodzaj: Studia przypadku 13 strony

W tym studiu przypadku opisana jest inicjatywa w Szwecji mająca na celu podniesienie świadomości i ogólną poprawę zdrowia kobiet w miejscu pracy oraz w szczególności zmniejszenie ryzyka rozwinięcia się u nich zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W ramach tej inicjatywy inspektorom pracy zaoferowano szkolenia w zakresie uwzględniania kwestii płci w ich codziennej praktyce.

Następnie przeprowadzali oni kontrole ukierunkowane na miejsca pracy i sektory, w których przeważnie pracują kobiety, a także inicjowali oni dyskusje z pracodawcami, u których stwierdzono niewystarczające środki zapobiegania ryzyku. Inicjatywa ta okazała się skuteczna w podnoszeniu świadomości i wpływaniu na zmianę sposobu myślenia, choć konieczna jest zmiana na poziomie politycznym w celu uwzględnienia aspektu płci w procesie kształtowania polityki. 

  • Pobierz w: