You are here

Publikacje

Rehabilitacja i powrót do pracy: Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów realizowanych na szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich – Broszura informacyjna

11/10/2016 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów umożliwiających powrót do pracy, a ponadto wskazano konkretne czynniki decydujące o skuteczności takich systemów w Europie. W końcowej części raportu omówiono ustalenia istotne z punktu widzenia polityki oraz wskazano obszary wymagające dodatkowych badań w celu usunięcia istniejących luk w stanie wiedzy.