You are here

Analizy przykładów

ErgoPar – podejście oparte na ergonomii partycypacyjnej do zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Niniejsze studium przypadku przedstawia ErgoPar (Ergonomía participativa), podejście oparte na ergonomii partycypacyjnej opracowane w Hiszpanii. Kluczową cechą ErgoPar jest to, że powinno ono angażować wszystkich interesariuszy firmy, takich jak kierownictwo wyższego i średniego szczebla, różne grupy pracowników i ekspertów ds. bezpieczeństwa w identyfikację zagrożeń związanych z pracą, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Do najważniejszych kroków należy przeprowadzenie wywiadów, wypełnienie kwestionariuszy, utworzenie Grupy Ergo, konsultacje z przedstawicielami ds. bezpieczeństwa oraz utworzenie kółek zdrowia pracowników na stanowiskach pracy.


ErgoPar wspiera kulturę prewencji w firmie poprzez wzmocnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, zwiększenie świadomości i danie pracownikom kontroli nad ich własnym bezpieczeństwem i zdrowiem. Umożliwia to firmie wykorzystanie własnych zasobów w celu ustanowienia długoterminowego podejścia prewencyjnego bez konieczności korzystania z usług agencji zewnętrznych.