You are here

Analizy przykładów

Belgia: Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego jako priorytet w krajowej strategii i prowadzeniu kampanii na rzecz zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego

19/03/2020 Rodzaj: Studia przypadku 10 strony

Z tego studium przypadku wynika, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego dotykają ponad połowy pracowników w Belgii i coraz częściej powodują absencję pracowniczą i długoterminową niepełnosprawność. W krajowej polityce, strategiach i kampaniach w zakresie BHP uznaje się powagę kwestii zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i ich profilaktyki. Ważnym tego elementem jest współpraca, w ramach której eksperci na potrzeby polityki zapewniają podejście oparte na dowodach.

W przyjętym podejściu strategicznym analizowane są korzyści z profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego dla pracowników, pracodawców i społeczeństwa. Prawodawstwo jest ukierunkowane na osiągnięcie celu: opisany jest charakter problemów i ich przyczyny (oraz ich konsekwencje) oraz zapewnione są informacje i narzędzia, aby z nimi walczyć.

  • Pobierz w: