You are here

Konkretne grupy

Europejska siła robocza jest zróżnicowana i podobnie zróżnicowane są również potrzeby europejskich pracowników. W zdrowym i bezpiecznym miejscu pracy rozpoznaje się takie szczególne potrzeby w trakcie oceny ryzyka oraz podczas wdrażania strategii zapobiegania ryzyku.

Do grup osób najbardziej narażonych na działanie substancji niebezpiecznych należą kobiety, młodzi pracownicy, pracownicy migrujący oraz pracownicy tymczasowi. Może to wynikać z braku doświadczenia tych pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż grupy te są fizycznie mniej odporne, lub z tego, że często zmieniają miejsca pracy lub pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka.

Zgromadzone przez nas wytyczne, studia przypadków i przykłady dobrych praktyk wskazują, w jaki sposób w danym miejscu pracy można zarządzać szczególnymi potrzebami grup narażonych na ryzyko.