You are here
24/04/2018

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy uruchamia ogólnoeuropejską kampanię informacyjną dotyczącą substancji niebezpiecznych

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczęła ogólnounijną kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018–2019. Uruchomienie kampanii wyznacza początek dwóch lat wydarzeń i działań mających na celu zwrócenie uwagi na tę kwestię i promowanie najlepszych sposobów radzenia sobie z zagrożeniami stwarzanymi dla pracowników przez substancje niebezpieczne.

 

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu stosowanie substancji niebezpiecznych w UE nie zmniejsza się, a konieczność zarządzania stwarzanym przez nie ryzykiem jest wyjątkowo pilna. Niektóre substancje, na które pracownicy są najczęściej narażeni, obejmują substancje rakotwórcze. Komisja Europejska zaproponowała niedawno ograniczenie narażenia pracowników na pięć rakotwórczych chemikaliów, oprócz 21 substancji, w przypadku których już wprowadzono ograniczenie lub zaproponowano wprowadzenie ograniczenia.  

Na rozpoczęcie kampanii w czasie konferencji prasowej w Brukseli przemawiała Marianne Thyssen, europejska komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników: „Nadal będziemy zwiększać świadomość i podejmować działania w celu zmniejszania narażenia pracowników na rakotwórcze chemikalia. Jest to kluczowy priorytet Komisji Europejskiej, nie tylko ze względu na fakt, że europejski filar praw socjalnych daje pracownikom prawo do wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Kampanie EU-OSHA odgrywają wiodącą rolę w docieraniu do miejsc zatrudnienia w całej Europie i wspieraniu organizacji w przyjmowaniu skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy przy użyciu niezbędnych narzędzi”.

Nowa kampania ma na celu promowanie technik właściwego zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy, obejmujących ocenę ryzyka, eliminację i zastępowanie, poprzez rozpowszechnianie praktycznych narzędzi i analiz przykładów. Skupia się ona też na grupach pracowników szczególnie zagrożonych.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, stwierdza, że: Wielu pracowników nie ma świadomości, że szkody mogą być powodowane nie tylko przez wytwarzane produkty chemiczne opatrzone informacjami o zagrożeniu i bezpieczeństwie. Inne substancje powszechnie stosowane we wszystkich sektorach – począwszy od mąki w piekarniach po pył krzemionkowy na budowach – mogą stwarzać zagrożenia, jeżeli ich użycie nie będzie pod skuteczną kontrolą. Dlatego też nasza kampania zwiększa świadomość w zakresie wszystkich, nie tylko tych oczywistych, rodzajów substancji niebezpiecznych oraz podkreśla znaczenie oceny ryzyka we wszystkich sektorach, jako że jest ona pierwszym etapem zapobiegania zagrożeniom”.

W kampanii uczestniczy wielu partnerów, w tym sieć krajowych punktów centralnych EU-OSHA, oficjalni partnerzy kampanii, partnerzy medialni oraz Europejska Sieć Przedsiębiorczości , którzy pomagają w rozpowszechnianiu przesłania kampanii wśród mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Kampanię wspierają też instytucje europejskie i ich sieci, w szczególności bułgarska prezydencja Rady UE.

Lazar Lazarov, bułgarski wiceminister pracy i spraw społecznych, skomentował, że „najnowsza kampania Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy niesie ważne przesłanie. Mimo że być może istnieje ustawodawstwo, to pracownicy i pracodawcy w całej UE muszą dysponować wiedzą o zasadach i przepisach oraz najlepszych sposobach ich przestrzegania. W innym przypadku zagrożenia związane z narażeniem na substancje niebezpieczne nie będą pod właściwą kontrolą. Liczymy na współpracę z EU‑OSHA i partnerami kampanii w nadchodzących latach”.

Pomysły i interwencje mające skutki na poziomie miejsc pracy są szczególnie przedmiotem wymiany w ramach Konkursu Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Ponadto opracowano szereg dokumentów, które udostępniono na wielojęzycznej stronie internetowej poświęconej kampanii. Elektroniczne narzędzie służące skutecznemu zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy jest dostępne w języku angielskim, a wkrótce zostanie udostępnione w trzech wersjach krajowych (w Austrii, Estonii i Rumunii). Ponadto stworzono bazę zawierającą prawie 700 praktycznych narzędzi i wytycznych z 11 państw członkowskich, natomiast analizy przykładów, infografiki i krótkie filmy animowane z postacią Napo znajdują się również na stronie internetowej kampanii.

Dodatkowo EU-OSHA jest partnerem w ramach planu działania w zakresie substancji rakotwórczych. Ten program działań ma na celu zwiększanie świadomości o substancjach rakotwórczych w miejscu pracy, stosowanych wartościach dopuszczalnych i przepisach oraz przekazywanie praktycznych informacji o ocenie ryzyka i przykładach dobrych praktyk w odniesieniu do eliminowania zagrożeń i zarządzania nimi.

Linki:

Uwagi dla redaktora: 
1

Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018–2019 jest zwiększenie wiedzy o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy oraz rozpowszechnianie informacji o sposobach zapobiegania narażeniu. Kampania jest koordynowana na poziomie krajowym przez krajowe punkty centralne EU‑OSHA oraz wspierana przez oficjalnych partnerów kampanii, partnerów medialnych i Europejską Sieć Przedsiębiorczości. Ma ona pięć głównych celów:

  • zwiększenie świadomości w zakresie istotności i znaczenia utrzymywania substancji niebezpiecznych pod kontrolą w europejskich miejscach pracy;
  • promowanie oceny ryzyka, eliminacji i zastępowania poprzez zapewnienie praktycznych narzędzi i przykładów dobrych praktyk;
  • zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka narażenia na substancje rakotwórcze poprzez wspieranie wymiany dobrych praktyk;
  • docieranie do określonych grup bardziej narażonych pracowników poprzez przekazywanie dopasowanych faktów, danych liczbowych oraz wytycznych dotyczących dobrych praktyk;
  • zwiększanie świadomości w zakresie zmian w polityce i przepisach poprzez przekazywanie zrozumiałych przeglądów istniejących przepisów i wytycznych.

Po uruchomieniu kampanii w dniu 24 kwietnia 2018 r. do najważniejszych wydarzeń należą Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (w październiku 2018 r. i 2019 r.) oraz spotkanie służące wymianie dobrych praktyk (na początku 2019 r.). Kampania zakończy się ceremonią wręczenia nagród w konkursie dobrych praktyk oraz spotkaniem na szczycie poświęconym kwestii zdrowych miejsc pracy (oba wydarzenia odbędą się w listopadzie 2019 r.). Wydarzenia te, które zorganizuje EU-OSHA w Bilbao, będą dla uczestników kampanii okazją do omówienia jej sukcesów i zdobytych doświadczeń.

2

Protecting the health and safety of EU workers is a top priority for this Commission. The EU has been a frontrunner in high standards of workers' protection. To keep this up, the Commission has already presented 3 revisions of the Carcinogens and Mutagens Directive since the start of this mandate. By introducing new or stricter exposure values for 20 cancer-causing chemicals at the work place, more than 100,000 lives will be saved in the next 50 years. Furthermore, in January 2017 the Commission launched a two-year programme for updating EU health and safety legislation. The aim of this programme is to ensure the EU's health and safety framework is future-proof, to create a level-playing field across the EU, and to improve compliance and enforcement on the ground.

3

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE i państw spoza UE.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu

Zostań partnerem medialnym

Czy chcesz z nami współpracować i propagować kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”?

Kontakty prasowe

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pakiet prasowy

Jeżeli przygotowujesz relację na temat kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”, pobierz nasz zestaw dla prasy, który zawiera komunikaty prasowe, zdjęcia, kalendarz wydarzeń oraz wszystkie kluczowe fakty i dane liczbowe.