You are here
22/10/2018

EU-OSHA oczekuje zakończonego sukcesem przebiegu Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2018

Co roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy organizują w Europejskim Tygodniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wydarzenia mające na celu podnoszenie świadomości w UE i poza nią. Tegoroczny temat, stanowiący podstawę wielu interesujących działań w dniach od 22 do 26 października, to zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

Według badania ESENER-2 EU-OSHA substancje niebezpieczne można znaleźć w prawie wszystkich miejscach pracy, przy czym 38% unijnych przedsiębiorstw zgłasza, że substancje chemiczne lub biologiczne w postaci płynów, oparów lub pyłów są obecne w ich miejscach pracy. Podczas Europejskiego Tygodnia pracownicy, kadra kierownicza oraz eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) spotykają się w celu zwiększenia świadomości na temat niebezpiecznych substancji w miejscach pracy, wymiany najlepszych praktyk i wspierania skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.

EU-OSHA współpracuje z rozległą siecią krajowych punktów kontaktowych, oficjalnych partnerów kampanii, partnerów medialnych kampanii i ambasadorów w zakresie BHP z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Celem tej współpracy jest zwiększenie świadomości podczas Europejskiego Tygodnia, przy organizacji wielu imprez, w tym konferencji, konkursów, sesji szkoleniowych, wystaw i spotkań służących nawiązywaniu kontaktów i wymianie dobrych praktyk.

Działania punktów kontaktowych obejmują seminarium na temat dobrych praktyk w Chorwacji, które koncentruje się na sposobach pracy z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami; w tym samym czasie przedsiębiorstwa w Finlandii wymieniają najlepsze praktyki podczas wzajemnych wizyt, a Rumunia organizuje imprezy promujące BHP i zaangażowanie partnerów społecznych; bezpieczeństwo chemiczne to główny temat seminariów w Słowenii, na Węgrzech, w Polsce, na Łotwie, we Włoszech i w Bułgarii.

Działania partnerów medialnych obejmują artykuły opublikowane przez Gesunde Arbeit w Austrii, Fundację Centrum Bezpieczeństwa i Zdrowia w Bułgarii oraz szereg informacji w mediach społecznościowych w całej Europie. 

Oficjalny partner kampanii European Safety Federation (Europejska Federacja Bezpieczeństwa) organizuje warsztaty na temat nowego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej, a Stowarzyszenie Związków Zawodowych Strażaków Europejskich organizuje seminarium na temat środowiska pracy strażaków i substancji niebezpiecznych. Przedsiębiorstwo budowlane Sando organizuje konferencję na temat innowacyjnych technologii zapobiegawczych.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, powiedziała: „Przeprowadzone przez nas badanie ESENER pokazuje, że niebezpieczne substancje występują we wszystkich sektorach, na przykład w tradycyjnych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo i produkcja, gdzie problem ten dotyczy 50% przedsiębiorstw w UE, oraz w rolnictwie, gdzie problemem tym dotkniętych jest 62% przedsiębiorstw z UE. Chcemy działać z korzyścią dla pracowników, kadry kierowniczej i środowiska poprzez prowadzenie badań, proponowanie w dużym zakresie praktycznej pomocy i zwiększanie wiedzy na temat znaczenia aktywnego zarządzania niebezpiecznymi substancjami”.

Obecny Konkurs Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, stanowiący część kampanii na lata 2018-19, docenia organizacje, które zapewniają skuteczną kontrolę nad niebezpiecznymi substancjami. W wielu krajach konkurs jest nadal otwarty. Każda osoba, na której zrobiło wrażenie wyjątkowe lub innowacyjne podejście swojej organizacji do kwestii zarządzania substancjami niebezpiecznymi lub która została tym zainspirowana, może skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym w celu omówienia zgłoszenia kandydatury. Jeśli jednak przedsiębiorstwo wciąż szuka doradztwa w kwestii najlepszego zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy, może ono wykorzystać nową bazę danych praktycznych narzędzi i wskazówek EU-OSHA.

EU-OSHA unowocześniła również swój zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii na potrzeby kampanii na lata 2018-19. Znajduje się w nim wiele przykładów dobrych praktyk oraz praktycznych porad dotyczących prowadzenia skutecznej kampanii na jakikolwiek temat z zakresu BHP, w tym substancji niebezpiecznych.

Linki:

Uwagi dla redaktora: 
1

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE i państw spoza UE.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu

2

Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą 2018-19” jest zwiększanie świadomości na temat substancji niebezpiecznych w miejscu pracy i informowanie o sposobach zapobiegania zagrożeniom, które się z nimi wiążą. Kampania koncentruje się przede wszystkim na pracownikach o szczególnych potrzebach i skierowana jest do grup wyjątkowo narażonych na zagrożenia, m.in. pracowników migrujących i młodych ludzi. Podobnie jak poprzednie kampanie na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, jest ona koordynowana na szczeblu krajowym przez punkty kontaktowe EU-OSHA i wspierana przez oficjalną kampanię i partnerów medialnych.

Kampania rozpoczęła się w kwietniu 2018 r. Do najważniejszych dat w kalendarzu kampanii należą Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (październik 2018 r. i 2019 r.) oraz uroczystości wręczenia nagród filmowych w ramach konkursu „Zdrowe miejsca pracy” (listopad 2018 r. i 2019 r.). Kampania zakończy się szczytem „Zdrowe miejsca pracy” (listopad 2019 r.), kiedy to wszyscy, którzy uczestniczyli w kampanii, spotkają się z EU-OSHA, aby podsumować osiągnięcia kampanii i wyciągnięte wnioski.

Zostań partnerem medialnym

Czy chcesz z nami współpracować i propagować kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”?

Kontakty prasowe

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pakiet prasowy

Jeżeli przygotowujesz relację na temat kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”, pobierz nasz zestaw dla prasy, który zawiera komunikaty prasowe, zdjęcia, kalendarz wydarzeń oraz wszystkie kluczowe fakty i dane liczbowe.