You are here
Infosheet Legislative framework

Biuletyn: Ramy legislacyjne na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy

W tym biuletynie znajduje się przegląd ram legislacyjnych na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem trzech europejskich dyrektyw: dyrektywy ramowej w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, dyrektywy w sprawie środków chemicznych i dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Opisano siedem etapów na drodze do zapobiegania ryzyku oraz zamieszczono szereg bezpłatnych interaktywnych e-narzędzi służących łatwiejszej ocenie ryzyka, takich jak OiRA. Przedstawiono również zasadę STOP, hierarchię środków zapobiegawczych oraz środki, jakie należy podjąć po identyfikacji zagrożenia. Wyświetl dodatkowe informacje