You are here
Dangerous substances and vulnerable groups

Substancje niebezpieczne i grupy zagrożone

OSHwiki, oparta na zasadzie współpracy encyklopedia online zawierająca trafne i wiarygodne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, prezentuje zagadnienie substancji niebezpiecznych z perspektywy wrażliwych grup pracowników. W tym artykule zbadano przyczyny, dla których pewne grupy pracowników mogą być narażone na większe ryzyko ekspozycji na substancje niebezpieczne w miejscu pracy. W artykule jest mowa o nowych pracownikach, młodych pracownikach, pracownikach migrujących oraz pracownikach z określonymi schorzeniami. Artykuł przedstawia informacje na temat dodatkowych środków zapobiegawczych, które są konieczne do osiągnięcia odpowiedniej kontroli narażenia w przypadku tych grup. Uwzględniono również pewnie informacje na temat odpowiedniego prawodawstwa unijnego. Wyświetl dodatkowe informacje