You are here

Personvern – deltakerbevis

Arbeidsmiljøorganets personvernenhet

Andrew Smith, leder for kommunikasjons- og markedsføringsavdelingen

Formålet med behandlingen

Opplysningene som samles inn via dette skjemaet, brukes til å opprette pdf-filen med deltakerbeviset og sende det til den oppgitte e-postadressen. De brukes også for statistikkformål, og vil bli overført til tredjepartspartnere/-leverandører som håndterer forskjellige kommunikasjonsoppgaver knyttet til kampanjeaktiviteter på vegne av EU-OSHA i ditt land, som f.eks. nyhetsbrev, invitasjoner til arrangementer og spørreundersøkelser. Opplysningene vil også bli overført til de nasjonale kontaktpunktene for å informere dem om hvem som deltar i kampanjen i deres land.

Type opplysninger som behandles

Opplysningene som samles inn via skjemaet, omfatter blant annet ikke-personlige opplysninger:

  • Kontaktpersonens navn og e-postadresse
  • Bedriftens navn og adresse
  • Bedriftens telefonnummer.

De eneste opplysningene som vil vises på deltakerbeviset, er bedriftens navn.

Rettsgrunnlag

Rådsforordning (EF) nr. 2062/94 av 18. juli 1994 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

 

Behandlingens lovlighet

Behandlingen er basert på artikkel 5 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt forordning (EF) nr. 45/2001).

 

Mottakere av opplysninger

Tilgang til personopplysningene gis på grunnlag av de aktuelle personenes roller og ansvarsområder (i tråd med ”need to know”-prinsippet):

  • Behørig utpekt EU-OSHA-personell/-partnere/-kontraktører
  • Ekstern leverandør som hoster og vedlikeholder EU-OSHAs server
  • Juridisk avdeling, tjenestemannsdomstolen, EUs tilsynsmyndighet for personvern, Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), Det europeiske ombud, Revisjonsretten og internrevisjonsfunksjonen, om relevant

Alle mottakerne er underlagt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger.

EU-OSHA vil ikke videreformidle personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring for kommersielle formål.

Rettighetene til personen opplysningene gjelder

Personene opplysningene gjelder, har rett til å få tilgang til, rette opp og blokkere personopplysningene sine (dersom de er feil), anmode om at de fjernes, og motsette seg at de behandles i tilfellene nevnt i artikkel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende innsamlingen, behandlingen eller bruken av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på: information@osha.europa.eu. Husk å sette ordene ”data protection” (personvern) i emnefeltet.

Informasjon om oppbevaringstid for personopplysninger

Opplysningene knyttet til partnerne vil bli oppbevart til kampanjen er avsluttet.

Sikkerhetstiltak

Vi iverksetter hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, utlevering og ødeleggelse. Dette omfatter interne gjennomganger av praksisen vår knyttet til innsamling, lagring og behandling av data og av sikkerhetstiltakene våre, herunder hensiktsmessig kryptering av kommunikasjon og fysiske sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang til systemer der vi lagrer personopplysninger.

Anmodning om informasjon 

Nærmere opplysninger om behandling av personopplysninger fås ved henvendelse til EU‑OSHAs personvernansvarlig på dpo@osha.europa.eu.

Klager til EUs datatilsynsmann

Personer som mener deres personopplysninger ikke har blitt behandlet i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001, kan klage til EUs datatilsyn på http://www.edps.europa.eu