You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Politiske beslutningstakere

Europa 2020-strategien peker på demografiske endringer som en av de viktigste utfordringene Europa står overfor. Europa 2020-strategien understreker imidlertid at et sikkert og godt arbeidsmiljø er avgjørende for å få fram de ansattes potensial og engasjement og styrke bedriftens konkurransekraft. De aller fleste i Europa er ansatt i små og mellomstore bedrifter (SMB) og svært små bedrifter, så det er avgjørende at mindre virksomheter mottar støtte til å møte utfordringene forbundet med en aldrende arbeidsstyrke og også med håndtering av diskriminering. Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2016–2017 ønsker å oppmuntre beslutningstakere til å ta opp spørsmål knyttet til sunn aldring på arbeidsplassen.

Målet med Europaparlamentets pilotprosjekt ”Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder”, finansiert av Europakommisjonen, var å undersøke dagens politikk og strategier og forbedre gjennomføringen av disse, samt å styrke utvekslingen av god praksis og bidra til å utvikle framtidig politikk i lys av en aldrende arbeidsstyrke. Hensikten er at Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2016–2017 skal framheve disse funnene og oppmuntre til endring, samt øke bevisstheten om politikken og ressursene som allerede finnes over hele Europa.

 

Anbefalte ressurser for deg

Europaparlamentsprosjektet: ”Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder”

Målet med Europaparlamentets pilotprosjekt ”Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder” var å undersøke dagens politikk og strategier og forbedre gjennomføringen av disse, samt å styrke utvekslingen av god praksis og bidra til å utvikle framtidig politikk i lys av en aldrende arbeidsstyrke. Det startet i juni 2013 og varte ut 2015. Prosjektet resulterte i en rekke rapporter:

  • HMS og eldre arbeidstakere
  • HMS, kjønn og eldre arbeidstakere
  • Rehabilitering
  • Analyse av 30 landrapporter
  • Sluttrapport for prosjektet

Besøk prosjektsiden på EU-OSHAs nettsted

Andre relevante ressurser

Case-studier og praktiske verktøy som viser noen av tilnærmingene som er anvendt i landene i Europa, er også tilgjengelig. Disse viser særlig noen av tiltakene og ressursene som har vært til nytte for små og mellomstore bedrifter og deres ansatte.