You are here

Privacybeleid — Deelnamecertificaat

De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Voorlichting en PR.

Doel van de verwerking

De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld om het deelnamecertificaat (in pdf) op te stellen, dat vervolgens naar het opgegeven e-mailadres wordt verzonden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en worden overgedragen aan partners/contractanten die namens EU-OSHA verschillende vormen van communicatie in verband met campagneactiviteiten in uw land beheren, zoals nieuwsbrieven, nieuwsberichten, uitnodigingen voor evenementen of enquêtes. De gegevens worden ook overgedragen aan de nationale focal points om deze te informeren over de campagnedeelname in hun land.

Type verwerkte gegevens

De in het formulier verzamelde gegevens bestaan, naast andere niet-persoonsgegevens, onder meer uit:

  • naam en e-mailadres van de contactpersoon;
  • naam en adres van de onderneming;
  • telefoonnummer van de onderneming.

Op het certificaat wordt uitsluitend de naam van uw onderneming vermeld.

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

 

Rechtmatige verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "Verordening (EG) nr. 45/2001").

 

Ontvangers van de gegevens

Aan de volgende personen wordt overeenkomstig de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen ("need to know"-beginsel) toegang tot persoonsgegevens verleend:

  • volgens de voorschriften aangewezen personeelsleden/partners/contractanten van EU-OSHA;
  • externe provider die de server van EU-OSHA host en onderhoudt;
  • Juridische Dienst, het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de Europese Ombudsman, de Europese Rekenkamer, de dienst Interne Audit, voor zover van toepassing.

Alle genoemde ontvangers zijn gehouden aan naleving van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

Rechten van de betrokkene

Personen op wie die gegevens betrekking hebben, hebben recht van toegang tot hun gegevens, recht om hun gegevens te rectificeren en af te schermen (indien de gegevens onnauwkeurig zijn), recht om te verzoeken om het wissen van gegevens en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens in de gevallen als voorzien in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Hebt u vragen of klachten omtrent het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via information@osha.europa.eu. Vermeld de woorden "data protection" in de onderwerpregel.

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

Deze gegevens in verband met de partner worden bewaard tot het einde van de campagne.

Veiligheidsmaatregelen

Wij zorgen voor een gepaste beveiliging van gegevens tegen onbevoegde toegang of wijziging, bekendmaking of vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder andere interne evaluaties van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en van onze veiligheidsmaatregelen, waaronder passende encryptie van communicatie en fysieke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Verzoek om informatie 

Betrokkenen kunnen voor meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA via dpo@osha.europa.eu.

Verhaal bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Betrokkenen hebben het recht te allen tijde verhaal te halen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, http://www.edps.europa.eu, als zij van mening zijn dat de gegevensverwerking niet in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 45/2001.