You are here

Privātuma politika — Dalības sertifikāts

Aģentūras organizatoriskā daļa, kuras uzdevums ir personas datu apstrāde

Andrew Smith, Sakaru un atbalsta grupas vadītājs.

Datu apstrādes mērķis

Šajā veidlapā prasītie dati tiek vākti nolūkā iegūt informāciju, lai sagatavotu pdf failu ar dalības sertifikātu un nosūtītu to uz norādīto e-pasta adresi. Datus izmanto statistiskiem mērķiem, un tie tiks nosūtīti partneriem/līgumslēdzējiem–trešām pusēm, kas EU-OSHA vārdā sagatavos dažādus ar kampaņas darbībām saistītus paziņojumus jūsu valstī, tostarp informatīvos izdevumus, jaunumus un uzaicinājumus piedalīties pasākumos vai aptaujās. Datus nosūtīs arī uz valstu kontaktpunktiem, lai tiem sniegtu informāciju par dalību kampaņā attiecīgajā valstī.

Apstrādāto datu veids

Veidlapā iekļautie dati papildus ar personu nesaistītiem datiem ietver:

  • kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi;
  • uzņēmuma nosaukumu un adresi;
  • uzņēmuma tālruņa numuru.

Sertifikātā ietvertajos datos ir redzams tikai jūsu uzņēmuma nosaukums.

Juridiskais pamats

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, ar turpmākiem grozījumiem.

 

Datu apstrādes likumība

Datu apstrādes pamatā ir 5. panta a) punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (turpmāk Regula (EK) Nr. 45/2001).

 

Datu saņēmēji

Piekļuvi personas datiem piešķir, pamatojoties uz iesaistīto subjektu lomu un atbildību (princips “vajadzība pēc informācijas”):

  • pienācīgi ieceltam EU-OSHA personālam/partneriem/līgumslēdzējiem;
  • ārējam pakalpojumu sniedzējam, kurš uztur EU-OSHA serveri;
  • vajadzības gadījumā — Juridiskajam dienestam, Civildienesta tiesai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Ombudam, Revīzijas palātai, Iekšējās revīzijas dienestam.

Visiem minētajiem saņēmējiem ir saistoša Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

EU-OSHA neizpaudīs personas datus tiešas tirgvedības komerciālos nolūkos.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt informācijai par sevi, to labot un bloķēt (ja dati nav pareizi), pieprasīt tās anulēšanu un iebilst pret tās apstrādi Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15., 16. un 18. pantā paredzētajos gadījumos.

Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi information@osha.europa.eu un e-pasta ziņojuma priekšmetā iekļaujot vārdus “data protection” [datu aizsardzība].

Informācija par datu glabāšanas periodu

Šie ar partneriem saistītie dati tiek saglabāti līdz kampaņas beigām.

Drošības pasākumi

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi datiem, to nesankcionētu pārveidošanu un datu atklāšanu vai iznīcināšanu. Tie ietver datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes prakses un drošības pasākumu iekšēju pārskatīšanu, kā arī saziņas atbilstošu šifrēšanu un fiziskus drošības pasākumus aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās glabājam personas datus.

Informācijas pieprasījums 

Lai saņemtu papildu informāciju par savu personas datu apstrādi, datu subjekti var nosūtīt pieprasījumus EU-OSHA Datu aizsardzības inspektoram uz e-pasta adresi dpo@osha.europa.eu.

Vēršanās pie EDAU

Datu subjektiem jebkurā laikā ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: http://www.edps.europa.eu, ja viņi uzskata, ka datu apstrādes darbības neatbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001.