You are here

Īpašas grupas

Eiropas darbaspēks ir dažāds, tāpat kā darbinieku vajadzības. Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas identificē šīs īpašās vajadzības, veicot riska novērtējumu un īstenojot novēršanas stratēģijas.

Sievietēm, gados jauniem darbiniekiem, migrējošiem darbiniekiem un pagaidu darbiniekiem ir vislielākais risks būt pakļautiem bīstamo vielu iedarbībai. Tas tā var būt tāpēc, ka viņi ir nepieredzējuši, slikti informēti vai fiziski mazāk aizsargāti, vai arī tāpēc, ka bieži maina darbu vai strādā nozarēs, kurās ir zema informētība par šo jautājumu.

Mūsu apkopotie ieteikumi, gadījumu pētījumi un labas prakses piemēri ataino, kā jūsu darbavietā var pārvaldīt riskam pakļauto grupu īpašās vajadzības.