You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Politikas veidotāji

Stratēģijā “Eiropa 2020” ir atzīts, ka demogrāfiskās pārmaiņas ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropa. Tomēr, kā norādīts stratēģijā, drošai un veselīgai darba videi ir būtiska nozīme darbaspēka potenciāla un apņēmības, kā arī uzņēmumu konkurētspējas palielināšanā. Tā kā lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju strādā mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), kā arī mikrouzņēmumos, atbalsts mazākiem uzņēmumiem ir ļoti svarīgs, lai risinātu ar darbaspēka novecošanu saistītās problēmas un novērstu diskrimināciju. 2016.–2017. gada drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas mērķis ir pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar labu veselību vecumdienās, aktīvi strādājot.

Eiropas Komisijas finansētā Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā” mērķis bija izpētīt pastāvošo politiku un stratēģijas un uzlabot to īstenošanu, sekmēt labas prakses apmaiņu un palīdzēt izstrādāt turpmāko politiku darbaspēka novecošanas kontekstā. 2016.–2017. gada drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņā ir paredzēts īpaši uzsvērt šos secinājumus un sekmēt pārmaiņas, kā arī veicināt informētību par visā Eiropā jau pastāvošo politiku un resursiem.

 

Jums ieteiktie resursi

Eiropas Parlamenta projekts: “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā”

Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā” mērķis bija izpētīt pastāvošo politiku un stratēģijas un uzlabot to īstenošanu, sekmēt labas prakses apmaiņu un palīdzēt izstrādāt turpmāko politiku darbaspēka novecošanas kontekstā. Projekts tika sākts 2013. gada jūnijā un norisinājās līdz 2015. gada beigām. Projekta īstenošanas rezultātā tika sagatavoti vairāki ziņojumi:

  • darba aizsardzība un gados vecāki darbinieki;
  • darba aizsardzība, dzimums un gados vecāki darbinieki;
  • rehabilitācija;
  • 30 valstu ziņojumu analīze;
  • projekta nobeiguma ziņojums.

Apmeklējiet projekta lapu EU-OSHA tīmekļa vietnē

Citi svarīgi resursi

Ir pieejami arī gadījumu pētījumu piemēri un praktiski rīki, kas demonstrē kādu no pieejām, kas izmantota Eiropas valstīs. Īpaši jāatzīmē dažas iniciatīvas un resursi, kas bijuši noderīgi MVU un to darbiniekiem.