You are here

Publikacije

Rehabilitacija i povratak na posao: Izvješće o analizi politika, strategija i programa EU-a i država članica – Informativni list

11/10/2016 Vrsta: Informativni listovi 2 stranice

Ova publikacija sadrži izvješće koje pruža prikaz različitih pristupa rehabilitaciji i povratku na posao diljem Europe. Analiziraju se čimbenici koji utječu na razvoj i primjenu sustava rehabilitacije i povratka na posao u pojedinim zemljama te se u nastavku utvrđuju konkretni čimbenici uspjeha tih sustava u Europi. Završava se raspravom o rezultatima relevantnima za politiku i utvrđuju se područja na kojima je potrebno dodatno istraživanje za popunjavanje trenutačnih praznina u znanju.