You are here
Managing nanomaterials in the workplace

Upravljanje nanomaterijalima na radnom mjestu

Naučite više o izloženosti nanomaterijalima na radnom mjestu. Odjeljak web-mjesta agencije EU-OSHA posvećen zakonodavstvu o sigurnosti i zdravlju na radu i nanomaterijalima, odnosno sitnim česticama koje su do 10 000 puta manje od ljudske kose i nevidljive ljudskom oku. U njemu se nalaze osnovne informacije za osobe koje možda nemaju dobro tehničko znanje o tome pitanju i koje mogu pomoći u osiguranju usklađenosti sa zakonodavstvom o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) u pogledu nanomaterijala. Prikaži više