You are here
Infosheet Legislative framework

Informativni list Zakonski okvir o opasnim tvarima na radnom mjestu

Informativni sažetak sadrži pregled zakonodavnog okvira o opasnim tvarima na radnim mjestima u Europskoj uniji s naglaskom na trima europskim direktivama: okvirnoj direktivi za sigurnost i zdravlje na radu, direktivi o kemijskim sredstvima i direktivi o karcinogenim i mutagenim tvarima. Izneseno je sedam koraka za suzbijanje rizika, a na raspolaganju je i cijeli niz besplatnih interaktivnih e-alata, poput alata OiRA, za jednostavniju procjenu rizika. Izložen je i princip STOP s hijerarhijom prevencije i mjerama koje treba poduzeti nakon utvrđivanja opasnosti. Prikaži više