You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Kreatori politika

U strategiji Europa 2020. demografska se promjena navodi kao jedan od najvećih izazova s kojim se Europa suočava. U strategiji je naglašeno da je sigurna i zdrava radna okolina najvažnija za razvoj potencijala i predanosti radne snage te za konkurentnost poduzeća. Budući da je većina ljudi u Europi zaposlena u malim i srednjim poduzećima (MSP) i mikropoduzećima, potpora manjim poduzećima bitna je za suočavanje s izazovima starenja radne snage te za borbu protiv diskriminacije. Cilj je kampanje za zdrava radna mjesta za razdoblje 2016. – 2017. potaknuti kreatore politika na suočavanje s problemima povezanima sa zdravim starenjem na mjestu rada.

Cilj pilot-projekta Europskog parlamenta „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi”, koji financira Europska komisija, jest istražiti postojeće politike i strategije te poboljšati njihovu provedbu kako bi se potaknula razmjena dobre prakse i podržao razvoj budućih politika u kontekstu starenja radne snage. Kampanjom za zdrava radna mjesta za razdoblje 2016. – 2017. pokušavaju se istaknuti ti nalazi i potaknuti promjene te podignuti svijest o politikama i resursima koji već postoje diljem Europe.

 

Preporučeni resursi

Projekt Europskog parlamenta: „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi”

Pilot-projekt Europskog parlamenta „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi”, čiji je cilj istražiti postojeće politike i strategije te poboljšati njihovu provedbu, kako bi se potaknula razmjena dobre prakse i podržao razvoj budućih politika u kontekstu starenja radne snage. Pokrenut je u lipnju 2013., a trajao je do kraja 2015. U okviru projekta izradilo se nekoliko izvješća:

  • OSH i radnici starije dobi
  • OSH, rod i radnici starije dobi
  • Rehabilitacija
  • Analiza izvješća 30 zemalja
  • Konačno izvješće o projektu

Posjetite stranicu o projektu na internetskim stranicama EU-OSHA-e

Ostali bitni resursi

Dostupne su i studije slučaja te praktični alati kojima se predstavljaju neki od pristupa koje primjenjuju europske zemlje. U njima se prikazuju inicijative i resursi koji su koristili malim i srednjim poduzećima te njihovim zaposlenicima.