You are here
Legislation

Lainsäädäntö

EU on antanut lainsäädäntöä työntekijöiden suojelemiseksi vaarallisten aineiden haittavaikutuksilta. Lainsäädännön ymmärtämisen ja käytännön soveltamisen tueksi on saatavissa aineistoa. Seuraavaksi esitellään joitakin keskeisimpiä EU:n säädöksiä ja annetaan lisätietoa siitä, mistä löydät tietoa ja ohjeita niiden soveltamiseksi työpaikallasi.

Erityisesti työntekijöiden suojelemisesta vaarallisilta aineilta annettuun EU:n työsuojelulainsäädäntöön kuuluvat seuraavat säädökset:

Lainsäädännön perustana on riskinarviointi. Kaikilla työnantajilla on oikeudellinen velvollisuus toteuttaa riskinarviointi, jos heidän työpaikallaan on vaarallisia aineita. Työnantajien on myös noudatettava tiettyä ehkäisevien toimenpiteiden hierarkiaa: poistaminen, korvaaminen, tekniset toimenpiteet, organisatoriset toimenpiteet ja lopuksi henkilösuojaus.

Muihin ohjeisiin ja säädöksiin kuuluvat rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) koskeva asetus (REACH) ja luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista (Classification, labelling and packaging) koskeva asetus (CLP). Kemikaalit on merkittävä riskimerkinnöillä. Kemikaalin toimittajan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote kutakin kemikaalia varten. Käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoja aineen ominaisuuksista, vaaroista, säilytykseen ja käsittelyyn liittyvistä varotoimista, asianmukaisista riskienehkäisytoimenpiteistä ja kielletyistä käyttötavoista.

Suositeltavaa lähdemateriaalia