You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Poliitikakujundajad

Euroopa 2020. aasta strateegias nimetatakse demograafilisi muutusi Euroopa üheks suurimaks probleemiks. Nagu strateegias märgitud, on ohutu ja tervislik töökeskkond töötajate potentsiaali ja pühendumise ning ettevõtete konkurentsivõime suurendamise seisukohalt ülioluline. Arvestades, et Euroopa elanikkonna valdav enamus töötab väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE) ja mikroettevõtetes, on oluline toetada väiksemaid ettevõtteid tööjõu vananemisega kaasnevate probleemide lahendamisel ning diskrimineerimise ennetamisel. 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania eesmärk on julgustada poliitikakujundajaid tegelema töötades tervena vananemise küsimustega.

Euroopa Komisjoni rahastatud Euroopa Parlamendi katseprojekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east” eesmärk oli uurida olemasolevaid põhimõtteid ja strateegiaid, tõhustada nende rakendamist, edendada heade tavade vahetamist ning aidata välja töötada uusi töötajate vananemisega seotud tegevuskavu. 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania eesmärk on tõsta neid tulemusi esile ja innustada tegema muudatusi, samuti levitada teavet Euroopa olemasolevate poliitikameetmete ja ressursside kohta.

 

Soovitatavad materjalid

Euroopa Parlamendi projekt „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east“

Euroopa Parlamendi katseprojekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east” eesmärk oli uurida olemasolevaid põhimõtteid ja strateegiaid, tõhustada nende rakendamist, edendada heade tavade vahetamist ning aidata välja töötada uusi töötajate vananemisega seotud tegevuskavu. Projekt algas 2013. aasta juunis ja kestis 2015. aasta lõpuni. Projekti tulemusel valmis mitu aruannet:

  • „Tööohutus ja töötervishoid ning eakad töötajad“
  • „Tööohutus ja töötervishoid, sugu ja eakad töötajad“
  • „Rehabilitatsioon“
  • 30 riigi kohta koostatud aruannete analüüs
  • Projekti lõpparuanne

Külastage projekti lehte EU-OSHA veebilehel

Muud asjakohased materjalid

Pakume ka juhtumiuuringuid ja praktilisi vahendeid, mis näitavad, kuidas teemat käsitletakse Euroopa eri riikides. Eelkõige sisaldavad need näiteid algatustest ja ressurssidest, mis on osutunud kasulikeks VKEde ja nende töötajate jaoks.