You are here

Databeskyttelsespolitik – Deltagerbevis

Agenturets afdeling med ansvar for behandling af personoplysninger

Andrew Smith, chef for enheden for kommunikation og oplysning

Formålet med behandlingen

De data, der anmodes om i dette skema, indsamles med det formål at lave en PDF-fil med deltagerbeviset og sende det til den anførte e-mailadresse. Dataene anvendes til statistiske formål og overføres til eksterne partnere/kontrahenter, som varetager forskellige typer kommunikation i forbindelse med kampagneaktiviteter på EU-OSHA's vegne i dit land, herunder nyhedsbreve, nyheder, invitationer til arrangementer eller spørgeundersøgelser. Dataene vil desuden blive fremsendt til de nationale kontaktpunkter for at oplyse dem om, hvordan de deltager i kampagnen i deres land.

Former for data, der behandles

De data, der indsamles fra skemaet, omfatter bl.a. ikkepersonrelaterede oplysninger:

  • Kontaktpersonens navn og e-mail
  • Virksomhedens navn og adresse
  • Virksomhedens telefonnummer.

Dataene på beviset består udelukkende af navnet på din virksomhed.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur og senere ændringer.

 

Lovligheden af behandlingen

Behandlingen bygger på artikel 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter forordning (EF) nr. 45/2001).

 

Datamodtagere

Adgang til personoplysninger gives på grundlag af den rolle og de ansvarsområder, de involverede personer har ("need to know"-princippet):

  • behørigt udpegede EU-OSHA-medarbejdere/-partnere/-kontrahenter
  • en ekstern leverandør, som hoster og vedligeholder EU-OSHA's server
  • Den Juridiske Tjeneste, EU-Personaleretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Den Europæiske Ombudsmand, Revisionsretten og i givet fald Den Interne Revisionstjeneste.

Alle de nævnte modtagere er bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

EU-OSHA offentliggør ikke personoplysninger med henblik på direkte markedsføring i kommercielt øjemed.

Den registreredes rettigheder

Registrerede har ret til at få indsigt i, berigtige og blokere deres oplysninger (hvis oplysningerne er urigtige), anmode om annullering og gøre indsigelse mod behandlingen af deres oplysninger i overensstemmelse med artikel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling, behandling eller anvendelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på information@osha.europa.eu og angive "data protection" i emnefeltet.

Oplysninger om opbevaringsperioden for data

Disse data vedrørende partneren opbevares, indtil kampagnen er afsluttet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod uautoriseret adgang eller uautoriseret ændring, videregivelse eller tilintetgørelse af data. Dette omfatter intern gennemgang af vores procedurer for dataindsamling, -lagring og -behandling og sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. effektiv kryptering af kommunikation og fysisk adgangsbegrænsning, som forhindrer uautoriseret adgang til de systemer, hvorpå vi lagrer personoplysninger.

Anmodning om oplysninger 

Hvis de registrerede ønsker yderligere oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger, kan de henvende sig til EU-OSHA's databeskyttelsesansvarlige på dpo@osha.europa.eu.

Klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Registrerede har til enhver tid ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (http://www.edps.europa.eu), hvis de mener, at behandlingsaktiviteterne ikke foregår i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.