You are here

Databeskyttelsespolitik – Kampagnenyhedsbrev

Agenturets afdeling med ansvar for behandling af personoplysninger

Andrew Smith, chef for enheden for kommunikation og oplysning

Formålet med behandlingen

De oplysninger, der kræves i denne formular, indsamles med det formål at fremsende EU-OSHA's nyhedsbrev om kampagnen og lejlighedsvist gennemføre en undersøgelse for at få feedback om agenturets resultater i relation til den årlige forvaltningsplan og det flerårige strategiske program. De fremsendte e-mailadresser opbevares i vores automatiske styringssystem for mailinglister, Listserv.

Type af behandlede data

  • Fornavn og efternavn
  • E-mailadresse

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur og senere ændringer.

Lovligheden af behandlingen

Behandlingen bygger på artikel 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter forordning (EF) nr. 45/2001).

Datamodtagere

Adgang til personoplysninger gives på grundlag af den rolle og de ansvarsområder, de involverede personer har ("need to know"-princippet):

  • Behørigt udpegede EU-OSHA-medarbejdere
  • En ekstern leverandør, som hoster og vedligeholder EU-OSHA's server
  • Den Juridiske Tjeneste, EU-Personaleretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Den Europæiske Ombudsmand, Revisionsretten og i givet fald Den Interne Revisionstjeneste.

Alle de nævnte modtagere er bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. EU-OSHA offentliggør ikke personoplysninger til brug for kommerciel og direkte markedsføring.

EU-OSHA offentliggør ikke personoplysninger til brug for kommerciel og direkte markedsføring.

Den registreredes rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, kontrollere deres rigtighed eller slette dem. Hvis du har spørgsmål, som ikke behandles her eller på den offentlige del af webstedet, bedes du kontakte os på: information@osha.europa.eu. Tilføj ordene "data protection" i emnefeltet.

Oplysninger om opbevaringsperioden for data

Du kan når som helst framelde dig EU-OSHA's nyhedsbrev ved at benytte formularen nederst på denne side https://healthy-workplaces.eu/da/healthy-workplaces-newslettereller ved at klikke på linket nederst på ethvert EU-OSHA-nyhedsbrev i din indbakke.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod uautoriseret adgang eller uautoriseret ændring, videregivelse eller tilintetgørelse af data. Dette omfatter intern gennemgang af vores procedurer for dataindsamling, -lagring og -behandling og sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. effektiv kryptering af kommunikation og fysiske sikkerhedstiltag, som beskytter imod uautoriseret adgang til de systemer, hvori vi lagrer personoplysninger.

Anmodning om oplysninger

Hvis de registrerede ønsker yderligere oplysninger om håndteringen af deres personoplysninger, kan de henvende sig til EU-OSHA's databeskyttelsesansvarlige på: dpo@osha.europa.eu.

Klage til EU's Tilsynsførende for Databeskyttelse

Registrerede kan klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: http://www.edps.europa.eu, hvis de mener, at behandlingen af deres personoplysninger ikke er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.