You are here

Publikace

Internetové stránky agentury EU-OSHA poskytují přístup k více než stovce publikací o nebezpečných látkách od informačních listů o základních tématech přes ucelené zprávy (např. o látkách toxických pro reprodukci a karcinogenech) až po encyklopedická hesla na OSHwiki, které naleznete v oddíle „Nebezpečné látky“.

Během kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 o nebezpečných látkách se mnoho z těchto publikací aktualizuje a upravuje a přidávají se nové publikace a nové formáty.

Informační listy kampaně informují uživatele o základních a prioritních opatřeních pro řízení nebezpečných látek. K přiblížení nejdůležitějších faktů a čísel se používá infografika. Aktualizované a nové články na OSHwiki rozšiřují a zlepšují nabídku informací o nebezpečných látkách, které poskytuje oddíl OSHwiki.

Zobrazeno 1 - 4 z 201

Dostupné publikace

03/10/2018
82137-0.jpg

Tento informační přehled přináší rady k nástrojům a pokynům, které mají zaměstnavatelé a pracovníci k dispozici při zvládání rizik spojených s nebezpečnými látkami na pracovišti. Používání již dostupných nástrojů a pokynů, může ušetřit čas a zároveň poskytuje praktické způsoby...Více

PDF Informační listy Stáhnout v
07/05/2018
72387-0.jpg
Nařízení REACH vyžaduje, aby společnosti,
které vyrábějí chemické látky nebo je
dovážejí do EU, na Island, do Norska nebo do
Lichtenštejnska v množství jedné tuny či více
za rok, aby tyto...Více
PDF Stáhnout v
22/02/2018
79875-0.jpg

Nejlepším způsobem omezení rizika je odstranění nebo nahrazení nebezpečných látek, přičemž v celém postupu je zásadním krokem kompletní vyhodnocení rizik.

Tento informační list stručně popisuje celou škálu základních zásad, praktických tipů, příkladů správné praxe a nástrojů a metod k...Více

PDF Informační listy Stáhnout v
15/12/2014
41791-0.jpg

Tento souhrn obsahuje stručný přehled zjištění a doporučení uvedených ve zprávě o metodách hodnocení expozice karcinogenům a rakovině z povolání. V tabulkovém přehledu jsou uvedeny příslušné pracovní faktory, tzn. expozice chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům, a také další potenciálně...Více

PDF Zprávy Stáhnout v

Pages

Další relevantní publikace v Angličtině

17/01/2019
81579-0.jpg

Tato souhrnná zpráva představuje základy metodiky založené na datech, vytvořené za účelem posouzení expozice nebezpečným látkám na pracovištích v EU a jako základ pro monitorování trendů a vývoje v oblasti expozice a používání.

Shrnuje použitý přístup, jenž...Více

PDF Zprávy Stáhnout v
03/10/2018
80432-0.jpg

Tento informační list poskytuje přehled o tom, jak nakládat s vyráběnými nanomateriály na pracovišti. Tyto materiály, které obsahují velmi malé částice, jsou potenciálně toxické.

Tento informační list obsahuje podrobné informace o příslušných právních...Více

PDF Informační listy Stáhnout v
22/02/2018
78690-0.jpg

Tento informační list poskytuje přehled legislativního rámce upravujícího nebezpečné látky na pracovištích v Evropské unii, přičemž zdůrazňuje tři evropské směrnice: rámcovou směrnici o BOZP, směrnici o chemických činitelích a směrnici o karcinogenech a mutagenech.

Nastiňuje sedm kroků...Více

PDF Informační listy Stáhnout v

Pages