You are here
Legislation

Právní předpisy

Na ochranu pracovníků v EU před škodlivými účinky nebezpečných látek existují právní předpisy. Jsou k dispozici zdroje, které vám pomohou těmto právním předpisům porozumět a uplatnit je v praxi. Zde uvádíme některé nejpodstatnější právní předpisy EU a odkazy, kde najdete více informací a pokyny k jejich uplatnění na pracovišti.

Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví EU, které se konkrétně zaměřují na ochranu pracovníků před nebezpečnými látkami:

V základech těchto právních předpisů leží posuzování rizik, které také představuje zákonný požadavek pro všechny zaměstnavatele, na jejichž pracovištích jsou přítomny nebezpečné látky. Zaměstnavatelé také musí dodržovat speciální hierarchii preventivních opatření: eliminaci, nahrazování, technologická opatření, organizační opatření a konečně osobní ochranu.

Mezi další pokyny a předpisy patří nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP). Chemické výrobky musí být označeny symboly rizik. Dodavatel musí ke každému chemickému výrobku poskytnout bezpečnostní list. Bezpečnostní list obsahuje údaje o vlastnostech látky, její nebezpečnosti, uchovávání a pokyny pro bezpečné zacházení, vhodná opatření pro předcházení rizikům a zakázané použití.

Doporučené zdroje pro vás