You are here

Případové studie

Uplatnění preventivních opatření v praxi na pracovišti dobře popisuje řada případových studií, které vydávají buď samotné podniky nebo veřejné instituce a úřady, průmyslová sdružení a odborové svazy. Tyto instituce své případové studie vydaly souborně na různých úrovních co do podrobnosti a formátů. Některé představují krátké příběhy o dosažených úspěších, jiné podrobně rozebírají různé aspekty snižování rizik, jakož i technologické a finanční stránky dotčených praktických řešení. Popisují dokonce i různé životní cykly (tj. věnují se rizikům, která nebezpečné látky představují po celý životní cyklus, od suroviny až po odpad). Existují v různých formátech od snadno čitelných a srozumitelných informačních dvojstránek až po rozsáhlé technické popisy. K novým formátům patří podpůrná videa, a publikace jsou také čím dál častěji dostupné ve více než jednom jazyce.

Zobrazeno 1 - 5 z 21
17/09/2019
83326-0.jpg

V brožuře jsou uvedeny oceněné a doporučované příklady inovativních přístupů ke správné praxi, které přijaly organizace napříč Evropou k odstranění nebo snížení expozice pracovníků nebezpečným látkám. Příklady překračují rámec pouhého splnění zákonných požadavků a jsou jasným...Více

PDF Případové studie Stáhnout v
19/10/2018
80657-0.jpg

Tato případová studie popisuje participativní přístup, který zaujala chorvatská farmaceutická společnost k řízení rizik spojených s prací s nebezpečnými látkami.

Strategie společnosti v oblasti BOZP přesahuje rámec unijních a vnitrostátních právních předpisů. Zahrnuje pokročilé hodnocení...Více

PDF Případové studie Stáhnout v
03/09/2018
80384-0.jpg

Tato případová studie představuje příklad správné praxe z továrny na výrobu obuvi ve Španělsku. Ukazuje, jak nahrazení nebezpečných látek méně nebezpečnými může výrazně zlepšit bezpečnost a zdraví pracovníků a jaký význam má školení a projednávání dané problematiky se zaměstnanci.

Studie...Více

PDF Případové studie Stáhnout v
27/06/2018
80641-0.jpg

Tato případová studie o programu odborné přípravy v Německu popisuje, jak mohou školy a podniky spolupracovat na zvyšování povědomí mladých lidí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Ve zkoumaném případě škola a chemický podnik v Hamburku z iniciativy jednoho z učitelů spolupracovaly...Více

PDF Případové studie Stáhnout v
27/06/2018
80313-0.jpg

Tato případová studie o vysokoškolském programu nakládání s odpady v Polsku ukazuje, jak mohou vysoké školy spolupracovat na řešení problémů týkajících se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a jejich odstraňování. Ve zkoumaném případě zavedla vysokoškolská katedra chemie v Gdaňsku nový...Více

PDF Případové studie Stáhnout v

Pages