You are here
Substitution Support Portal

Portál na podporu substituce

SUBSPORT – portál na podporu substituce je bezplatná vícejazyčná platforma pro výměnu informací o nahrazování nebezpečných chemických látek alternativními látkami a technologiemi. Substituce představuje klíčový prvek pro snížení chemických rizik pro životní prostředí a veřejné zdraví. V tomto smyslu má internetový portál SUBSPORT za cíl usnadnit tento náročný úkol poskytováním pokynů ohledně hodnocení látek a řízení substituce a současně podpořit společnosti při plnění požadavků na substituci plynoucích z právních předpisů EU. Více informací