You are here

Zásady ochrany osobních údajů – Osvědčení o účasti

Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Andrew Smith, vedoucí odboru komunikace a propagace.

Účel zpracování

Údaje vyžadované na tomto formuláři se shromažďují pro účely vystavení osvědčení o účasti ve formátu pdf a jeho zaslání na uvedenou e-mailovou adresu. Používají se pro statistické účely a budou předány partnerům/dodavatelům – třetím stranám, kteří budou jménem agentury EU-OSHA ve vaší zemi spravovat různá sdělení týkající se aktivit v rámci kampaně, včetně zpravodajů, novinek, pozvánek na akce či průzkumů. Údaje budou předávány také národním kontaktním místům, aby získala informace o účasti v kampani v jejich zemi.

Druh zpracovávaných údajů

Shromažďované údaje na formuláři zahrnují mimo jiné tyto údaje:

  • jméno a e-mail kontaktní osoby,
  • název a adresu podniku,
  • telefonní číslo podniku.

Údaje zobrazené na osvědčení zahrnují pouze název vašeho podniku.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v platném znění.

 

Zákonnost zpracování

Zpracování se řídí čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení (ES) č. 45/2001).

 

Příjemci údajů

Přístup k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to potřebné“):

  • řádně jmenovaným zaměstnancům/partnerům/dodavatelům agentury EU-OSHA,
  • externímu poskytovateli, který je hostitelem serveru EU-OSHA a zajišťuje údržbu tohoto serveru,
  • případně Právní službě, Soudu pro veřejnou službu, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), evropskému veřejnému ochránci práv, Evropskému účetnímu dvoru či Útvaru interního auditu.

Všichni výše uvedení příjemci jsou vázáni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Agentura EU-OSHA nepředá osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k informacím o nich, jejich opravu a blokování (v případě nepřesnosti údajů), právo požadovat jejich výmaz a právo vznést námitku proti jejich zpracování v případech uvedených v článcích 13, 14, 15, 16 a 18 nařízení (ES) č. 45/2001.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese information@osha.europa.eu a do předmětu uveďte „data protection“ (ochrana údajů).

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Tyto údaje o partnerovi budou uchovávány do konce kampaně.

Bezpečnostní opatření

Máme zavedena příslušná bezpečností opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami, sdělováním či mazáním údajů. Tato opatření zahrnují interní přezkumy postupů používaných při shromažďování, uchovávání a zpracování údajů a interní přezkumy bezpečnostních opatření, včetně náležitého šifrování komunikace a fyzických bezpečnostních opatření, která mají chránit před neoprávněným přístupem k systémům, v nichž osobní údaje uchováváme.

Žádost o informace 

S žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EU-OSHA na adrese dpo@osha.europa.eu.

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Jestliže se subjekty údajů domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001, mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů, http://www.edps.europa.eu.