You are here
26/06/2018

Ke kampani „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ se připojilo více než 100 partnerů.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) představuje oficiální partnery kampaně a mediální partnery, kteří se zapojí do celoevropské kampaně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na období 2018–19 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“. Podpora ze strany těchto partnerů je pro úspěch kampaně klíčová a partneři kampaně zase díky svému zapojení mohou využít celé řady výhod a příležitostí.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA s potěšením vítá oficiální partnery kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–19. Řada dřívějších partnerů opětovně přijímá závazek zlepšit BOZP v Evropě a i nadále využívat příležitostí, které účast přináší: zviditelnění společnosti, privilegovaný přístup k nástrojům a materiálům kampaně, navazování kontaktů a možnost účastnit se výměny osvědčených postupů. Navíc jsme velice rádi, že s námi spolupracuje početná skupina sdělovacích prostředků, které nám prostřednictvím svých kanálů pomáhají šířit poselství kampaně a zvyšovat informovanost.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, zdůraznila význam partnerství v rámci kampaně: „Naši partneři mají pro úspěch této kampaně zásadní význam, protože svým příkladem dokáží ovlivňovat pracovníky a zaměstnavatele. Jelikož se v EU jedná o 38 % podniků, [1] musí být vystavení nebezpečným látkám na pracovišti eliminováno nebo účinně řízeno, aby byla zajištěna jak bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, tak hospodářské úspěchy podniků a celé společnosti. Zapojením se do kampaně mohou partneři zdokonalit své vlastní postupy, využívat celé řady materiálů kampaně týkajících se osvědčených postupů a také získají vynikající příležitosti k navazování kontaktů a sdílení zkušeností.“

Partneři kampaně se zapojují do celé řady činností – od šíření materiálů kampaně a osobních pohovorů s pracovníky po přispívání k výměně příkladů osvědčených postupů a spolupráci s národními kontaktními místy. Pro nakládání s nebezpečnými látkami na svých pracovištích rovněž využívají on-line nástroje a zdroje agentury EU-OSHA, například:

Partneři kampaně plánují na nadcházející měsíce řady poutavých činností – od kvízů na pracovišti týkajících se nebezpečných látek po konference a semináře, které propagují poselství kampaně po celé Evropě i mimo ni.

S podporou partnerů kampaně má kampaň „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ vedená agenturou EU-OSHA tyto cíle:

  • zvyšovat povědomí o trvalém významu kontroly nad nebezpečnými látkami,
  • poskytovat jasné pokyny k právnímu rámci,
  • podporovat hodnocení rizik a kulturu prevence rizik,
  • přinášet praktické nástroje a příklady osvědčených postupů na podporu podniků,
  • zvyšovat povědomí o rizicích vyplývajících z expozice karcinogenům při práci,
  • zacílit na skupiny pracovníků se zvláštními potřebami a na skupiny pracovníků s vyšším rizikem.

Zobrazit oficiální partnery kampaně

Zobrazit mediální partnery kampaně

Navštivte internetové stránky kampaně „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“
[1] Podle druhého vydání Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) 38 % podniků uvedlo, že se na jejich pracovištích vyskytují chemické nebo biologické látky ve formě kapalin, výparů nebo prachu (EU-OSHA, 2015).

Poznámky pro redaktora: 
1

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu

Staňte se mediálním partnerem

Chtěli byste s námi spolupracovat a šířit poselství kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou?

Kontaktní osoby pro tisk

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Materiály pro novináře

Pokud informujete o kampani Zdravé pracoviště, stáhněte si materiály pro novináře, které obsahují tiskové zprávy, fotografie, kalendář akcí a veškerá důležitá fakta a čísla.