You are here
Managing nanomaterials in the workplace

Zacházení s nanomateriály na pracovišti

Získejte více informací o expozici nanomateriálům na pracovišti. Sekce internetových stránek agentury EU-OSHA věnovaná BOZP a nanomateriálům, tj. drobným částicím až 10 000krát menším než lidský vlas, které jsou lidským okem neviditelné. Obsahuje základní informace pro ty, kteří nemají o této problematice hlubší odborné znalosti, a může pomoci při zajišťování dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při zacházení s nanomateriály. Více informací