You are here
Infosheet Legislative framework

Informační list: Legislativní rámec upravující nebezpečné látky na pracovištích

Tento informační list poskytuje přehled legislativního rámce upravujícího nebezpečné látky na pracovištích v Evropské unii, přičemž zdůrazňuje tři evropské směrnice: rámcovou směrnici o BOZP, směrnici o chemických činitelích a směrnici o karcinogenech a mutagenech. Nastiňuje sedm kroků zaměřených na prevenci rizik a přináší soubor bezplatných interaktivních elektronických nástrojů k usnadnění hodnocení rizik, například nástroje OiRA. Předkládá rovněž zásadu STOP, hierarchii preventivních opatření, jež je třeba přijmout v návaznosti na identifikaci nebezpečí. Více