You are here

Специфични групи

Работната сила в Европа се характеризира с многообразие — различни са и нуждите на работещите. Здравословните работни места отчитат тези специфични потребности при оценка на риска и прилагане на стратегии за превенция.

Жените, младите работници, работниците мигранти и работещите на временна трудова заетост са сред хората, за които има най-голяма вероятност да бъдат изложени на риск от опасни вещества. Това може да се дължи на липсата на опит, осведоменост или по-високата степен на физическа уязвимост, както и на факта, че често сменят работното си място или работят в сектори, в които осведомеността е ниска.

Насоките, случаите от практиката и примерите за добри практики, които сме събрали, показват как специфичните потребности на рисковите групи могат да се управляват на работното ви място.