You are here
How can dangerous substances be managed?

Как могат да се управляват опасните вещества?

Трябва да се създаде култура на превенция, за да се гарантира успешно предотвратяване на случаите на влошаване на здравето, нараняванията и смъртните случаи, причинени от опасни вещества на работното място из цяла Европа. Всички участници трябва да са запознати с рисковете и да се ангажират с тяхното управление или предотвратяване.

  • Повишаване на осведомеността: това е дейност от изключителна важност. Всички работници трябва да са осведомени относно опасните вещества, рисковете, които те носят, и как да се ограничат или елиминират тези рискове.
  • Оценка на риска: това е първата стъпка към превенцията. В нея трябва да се ангажират работодатели, ръководители и работници. Рисковете, свързани с опасните вещества, често са сложни, а идентифицирането им изисква да се вземат предвид множество фактори. Оценката на риска трябва да се поддържа актуална — настъпват промени в околната среда, а с тях се изменя и потенциалът за излагане на опасни вещества.
  • Законодателство: тук се посочват правните отговорности на работодателите да защитават работниците от опасни вещества. Работодателите трябва да познават добре този тип закони, включващи йерархия на превантивните мерки.
  • Практически инструменти и насоки: те помагат на фирмите да управляват опасните вещества на практическо ниво. На уебсайта на кампанията „Здравословни работни места“ могат да се намерят много подобни инструменти и примери за добри практики.

Препоръчителни ресурси за вас